Strålevern

Internasjonalt er det utviklet 3 overordnede strålevernprinsipper som gjelder i hele verden. Disse heter Berettigelse, optimalisering og dosegrenser. De skal være med på å sikre at all stråling som benyttes mot mennesker har en større nytteverdi enn skadelig effekt, at hver stråledose som gis er så lav som praktisk mulig og at de som arbeider med stråling og befolkningen generelt ikke skal utsettes for mer stråling enn nødvendig.